حج

Pilgrimage

The peak of the Hajj is the stay in the plains of Arafat near Mecca.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.