صلح حدیبیه

صلح حدیبیه

وجه تسمیه صلح حدیبیه چیست؟