مسجدالحرام

مسجدالحرام

مسجدالحرام یا خانه کعبه امن ترین و نخستین مسجد جهانست.